Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenie

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je IČO 46809708 so sídlom Jakub Furda – Jfaudio, Bezručová 3491/4, 05951 Poprad- Matejovce (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Bezručová 3491/4, Poprad – Matejovce, Slovensko

email: carcosmetics(zavináč)project-f.sk

telefón:+421949 303 566

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 

plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 

2. Účelom spracovania osobných údajov je

vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. 

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas. 

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 

po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). 

po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby 

Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy (  ( UPS ) Slovak Parcel Service s.r.o. , Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO:31329217, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. : 3215/B )

Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy ( IN TIME )  IN TIME s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO:31342621, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. : 4376/B

  • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy FREE Company s.r.o. Dialničná cesta 6, 90301, Senec, Slovenská republika, IČO: 47976292 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. : 104976/B

zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu ( WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava Slovensko

zaisťujúce marketingové služby. ( Jakub Furda – Jfaudio, Bezručova 3491/4, 05951, Poprad – Matejovce )

zaisťujúce vedenie účtovníctva ( Kenko Raifu s.r.o., Havanská 25 040 13 Košice IČO:  46467076 )

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. V 

VI.

Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte 

právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 

právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 

právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 

právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 

právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 

právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä v podobe záloh a hesiel.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

IX 

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Viac informácií https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

Spracúvanie osobných údajov na účel Vašej účasti v súťaži

Prostredníctvom našej facebook stránky budeme priebežne vyhlasovať a organizovať propagačné a marketingové súťaže. Účelom súťaží je propagácia výrobkov značky Project F. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Do každej súťaže sa môžete zapojiť len spôsobom uvedeným vo vyhlásení súťaže. Vašim aktívnym súhlasným konaním, ktoré predstavuje prevádzkovateľmi určený spôsob účasti v súťaži udeľujete prevádzkovateľom súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov nevyhnutných pre organizáciu súťaže, ktorých spracúvanie sa riadi týmito pravidlami. Zoznam osobných údajov : Kontaktné a iné osobné údaje (napr. meno, priezvisko, emailová adresa,telefónne číslo, súťažné príspevky, vrátane fotografií alebo videí, údaje o Vašom spotrebiteľskom správaní. Účel spracúvania : Organizácia súťaže a kontaktovanie výhercu. plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov. Právny základ spracúvania. 1. Váš súhlas udelený podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Príjemcovia osobných údajov sú zmluvní patneri - napríklad pre doručenie výhry (  ( UPS ) Slovak Parcel Service s.r.o. , Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO:31329217, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. : 3215/B ) ). Doba uchovávania údajov je pre účely organizovania súťaže do 30 dní od určenia výhercov. V prípade výhercu po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi z oblasti účtovníctva a daní.Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 9.3.2020.

By using this website, you agree to the storage of cookies, which we use to provide services and customize ads