PRAVIDLÁ SÚŤAŽE - štatút súťaže na Facebooku

Organizátor súťaže:

PROJECT-F s. r. o.

Karpatské námestie 7770/10A

831 06 Bratislava – mestská časť Rača

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 54180104

DIČ: 2121588623

IČ DPH: SK 2121588623

 

Kontaktné údaje:

Telefón/Mobil: +421949303566

E-mail: obchod(zavináč)jfaudio.sk

Čas trvania súťaže

Súťaž bude prebiehať od .......... 2019 do ........2019 (vrátane).

 

Miesto súťaže

Súťaž bude prebiehať na našej facebookovej stránke - Project F

 

Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 16 rokov s miestom doručovania na území Slovenskej republiky. Účasť v súťaži je dobrovoľná a bezplatná. Z účasti na súťaži sú vylúčení organizátori a zamestnanci prevádzkovateľov ako aj blízke osoby všetkých týchto osôb v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

Kto bude zapojený do súťaže

Účastník sa do súťaže zapojí tým, že v priebehu doby konania súťaže splní všetky nasledujúce podmienky:

1.)  dá like ( ,,páči sa mi to ,,) na súťažný príspevok.

2.)  Pridá komentár k príspevku, ktorý je predmetom súťaže.

Výhry

a.)   Hlavnou výhrou tejto súťaže bude značkové vedro na umytie auta PROJECT F ® - WashBOX spolu s ochrannou mriežkou od značky ScratchSchield. Farbu vedra ( čierne, červené) si výherca vyberie sám.

Hodnota tejto výhry je 21,40 s DPH vrátane poštovného.

b.)  Výherca nemá právo na zámenu výhry, výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie a ani na jej poskytnutie v inom, ako prevádzkovateľmi určenom termíne.

 

Informácia o zdanení výhry

Výhra z reklamnej súťaže je ako iný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle ust. § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR (slovom tristopäťdesiat eur), ktorá je v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. m) bod 2. zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.

 

Podmienky pre získanie výhry

Do žrebovania budú zaradení tí, ktorí správne odpovedia na súťažnú otázku

 ,, Koľko litrov vody sa vojde do týchto 2 vedier, ktoré sú na obrázku? ,,

Výherca bude určení náhodným výberom (žrebovaním) realizovanom po skončení trvania súťaže, tj. .........

Výherca súťaže sa určuje žrebovaním. Video záznam zo žrebovania zverejňujeme na fanpage na Facebooku.

Vyžrebovaného výhercu kontaktujeme prostredníctvo správy (messenger) a výhru zasielame kuriérom DHL v rámci SR bezplatne.

 

 

 

Strata práva na výhru

·      Každý účastník súťaže (vrátane hlasujúcich) je povinný poskytnúť prevádzkovateľom nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na oznámenie a odovzdanie výhry (vrátane poskytnutia nevyhnutných osobných údajov potrebných pre odovzdanie výhry).

·      Výhra bude poskytnutá len osobe, ktorá spĺňa podmienky účasti v súťaži.

·      Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý konal v rozpore s týmito Pravidlami, pokúsil sa získať výhru podvodným spôsobom alebo v rozpore s dobrými mravmi alebo svojím konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno a povesť niektorého prevádzkovateľa.

·      Výherca je povinný prevziať si výhru v prevádzkovateľmi určenom termíne a mieste, inak stratí právo na výhru.

 

Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže sa riadi Pravidlami ochrany osobných údajov spojených s prevádzkou webovej stránky www.project-f.sk

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.