Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese PROJECT-F s. r. o. Karpatské námestie 7770/10A 831 06 Bratislava – mestská časť Rača SLOVENSKÁ REPUBLIKA carcosmetics(zavináč)project-f.sk Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.( nájdete ho aj nižšie )

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr

 

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte ...... [ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu osoby] najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.“; Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. „Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

 

Firemné údaje :

PROJECT-F s. r. o.

Karpatské námestie 7770/10A

831 06 Bratislava – mestská časť Rača

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 54180104

DIČ: 2121588623

IČ DPH: SK 2121588623

Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III v oddieli Sro, vo vložke číslo 156321/B.

Bankové spojenie: IBAN : SK31 1100 0000 0029 4011 8155 SWIFT : TATRSKBX

https://project-f.sk 

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar :

 

...............................................................................................................

 

Číslo faktúry  :  ...............................................................................................................

Dátum prijatia  :  ...............................................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa  :  ................................................................................................

Ulica  :  ...............................................................................................................

Mesto  :  ...............................................................................................................

PSČ  :  ...............................................................................................................

 

Číslo účtu v tvare IBAN pre zaslanie peňažných prostriedkov  : ....................................................................................................

 

Dátum  :  ...............................................................................................................

Podpis spotrebiteľa  :  ...............................................................................................................